حمایت نشریه علمی پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران


نشریه علمی پژوهشی انجمن معماری و شهرسازی ایران از نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان که توسط دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با همکاری شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه ادینبرو در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 1396 برگزار خواهد شد حمایت خود را اعلام کرده و حامی رسمی این کنفرانس می باشد.