چاپ مقالات برتر در نشریات حامی


طبق توافق های صورت گرفته با نشریات حامی کنفرانس، مقالاتی که توسط کمیته علمی کنفرانس به عنوان مقالات برتر شناخته شوند به صورت رایگان به چاپ خواهند رسید.