اطلاع رسانی کنفرانس - بخش اول


با توجه به برنامه های کلی برگزاری کنفرانس از این رو، اطلاع رسانی و آغاز پوشش خبری از کنفرانس در دستور کار دبیرخانه مرکزی قرار دارد. اطلاع رسانی کنفرانس در سایت دانشگاه علوم و تحقیقات و کانال این دانشگاه منتشر شد.

در لینک زیر شرح کامل خبر قرار دارد.

لینک خبر در سایت دانشگاه علوم و تحقیقات