اطلاع رسانی کنفرانس در سایت وزارت راه و شهرسازی


با توجه به همکاری وزارت راه و شهرسازی در برگزاری نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان، از این رو خبر برگزاری کنفرانس در سایت این وزارتخانه منتشر گردید.

لینک انتشار خبر کنفرانس در سایت وزارت راه و شهرسازی