اطلاعات کنفرانس در سایت نظام مهندسی ساختمان- شورای مرکزی


با توجه به حمایت رسمی سازمان نظام مهندسی استان تهران از نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان، اطلاع رسانی و نمایه شدن کنفرانس در سایت شورای مرکزی برای اطلاع عموم اقدام به انتشار نموده است.

لینک نمایه شدن کنفرانس در سایت نظام مهندسی ساختمان- شورای مرکزی